Usluge

URBANISTIČKO PLANIRANJE

 • izrada urbanističkog projekta u skladu sa planskim dokumentom
 • urbanističko-arhitektonsko oblikovanje površina javne namene i razrade lokacija
 • formiranje jedne ili više građevinskih parcela na osnovu projekta parcelacije i preparcelacije za potrebe izgradnje objekata
 • uređenje slobodnih površina
 • 3D viuelizacija urbanističkog rešenja

PROJEKTOVANJE

 • izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije za sve vrste građevinskih objekata
 • vršenje tehničke kontrole projekta za objekte visokogradnje
 • 3D viuelizacija budućeg objekta

ENTERIJERI

 • projektovanje enterijera za sve vrste objekata visokogradnje (izrada idejnog rešenja i izvođačkog projekta)
 • izrada konceptualne osnove sa dispozicijom nameštaja
 • organizacione osnove i 2D prikazi sa prikazom obrade završnih površina i rasvete
 • izvođački detalji sa oznakama površina materijalizacije, specifikacijom materijala i obrade
 • izvođenje i praćenje radova u enterijeru
 • 3D viuelizacija svih elmenata u enterijeru

ENERGETSKA EFIKASNOST

 • izrada energetskih pasoša i elaborata građevinskih objekata
 • energetsko i ekološko vrednovanje mera energetske efikasnosti
 • analize troškova i dobiti projekta energetske efikasnosti

LEGALIZACIJA

 • izrada tehničke dokumentacije za legalizaciju (ozakonjenje) objekata

VEŠTAČENJE

 • veštačenja iz oblasti arhitekture za potrebe postupaka koji se vode kod nadležnih sudova, gradskih i opštinskih uprava
 • razna veštačenja iz oblasti arhitekture

INŽENJERING I KONSALTING

 • analiza mogućnosti i stručni savet prilikom izbora lokacije za izgradnju objekata
 • konsalting za potrebe kreiranja idejnog rešenja
 • sve vidove formalno-pravnih usluga u postupku utvrđivanja i sticanja prava na lokacijama namenjenim izgradnji objekata (zastupanja, ugovori, uknjižbe…)
 • pribavljanje neophodne pripremne dokumentacije od strane nadležnih organa uprave potrebne za izradu investiciono-tehničke dokumentacije
 • projektantski i stručni nadzor nad izgradnjom svih vrsta objekata
 • tehnički prijem objekata
 • upravljanje realizacijom investicionih projekata
 • analiza troškova gradnje objekta i studija opravdanosti
 • tumačenje zakonodavnih, tehničkih propisa i pravilnika
 • priprema tenderske dokumentacije, utvrđivanje kvalifikacija, rangiranje